Huisregels
Zie hieronder onze huisregels, deze huisregels zijn onderaan de website www.skraardvdkaart.nl ook te vinden.
Alcohol

Wij schenken geen alcoholische dranken aan jongeren onder de 18 jaar. Het barpersoneel kan je om legitimatie vragen. De kosten voor eventuele boetes omwille van drankgebruik onder de 18 jaar worden verhaald op de overtredende bezoeker. Daarnaast staan wij voor een verantwoord alcoholgebruik. Misbruik van alcohol wordt niet getolereerd en kan lijden tot ontzegging van het evenementterrein.

Identificatie

Tijdens het festival moet je je, net als in de rest van Nederland, kunnen legitimeren met één van de volgende legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse Identiteitskaart of rijbewijs. Het gebruik maken van ongeldige/vervalste legitimatiebewijzen zal worden aangegeven bij de autoriteiten.

Brandbeveiliging

Volg bij calamiteiten altijd de instructies van ordedienst-medewerkers en beveiligingsmedewerkers op. Raak in ieder geval niet in paniek bij brand en waarschuw ordedienst-medewerkers en/of beveiligingsmedewerkers onmiddellijk.

Aanwijzingen opvolgen

De bezoekers zijn verplicht de voorschriften en aanwijzingen van de ordedienst-medewerkers en beveiligingsmedewerkers op te volgen.

Eigendommen

Het is verboden Skraard va de Kaart-materiaal mee te nemen vanaf het Skraard van de kaart terrein. Bij beschadiging hiervan en van eigendommen van derden in de directe omgeving van het Skraard van de kaart-terrein bent u aansprakelijk voor de reparatie en/of vernieuwingskosten.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen dient u bij de muntverkoop of garderobe in te leveren.

Handel in goederen

Het is verboden op of in de directe omgeving van het Skraard van de kaart -terrein goederen of entreekaarten te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling. Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

Gooien

Het is verboden met dranken of andere goederen te gooien. Eventueel gemaakte schade wordt persoonlijk op u verhaald.

Wapens

Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapens is ten strengste verboden. De ordedienst-medewerkers en beveiligingsmedewerkers kunnen u controleren en/of fouilleren op het bezit van wapens. Bij het aantreffen van wapens zijn wij genoodzaakt de autoriteiten in te lichten.

Parkeren en rijwielstalling

U dient uw voertuig zodanig op de aangeven plaatsen te parkeren, dat derden geen overlast wordt aangedaan. Indien u zich hieraan niet houdt loopt u het risico dat uw voertuig wordt verwijderd.

EHBO

Er zijn gediplomeerde EHBO-ers aanwezig welke eerste hulp kunnen verlenen.

Verdovende middelen

Het verhandelen en gebruiken van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

Fouilleren

Er kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle door ordedienst-medewerkers of beveiligingsmedewerkers. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Vrouwen kunnen op verzoek worden gefouilleerd door een vrouwelijke beveiligingsmedewerkster.

Geluid (Geluidsniveau)

In de tent wordt geluid geproduceerd. Skraard van de kaart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in de tent geschiedt daarom op uw eigen risico.

Aansprakelijkheid

Skraard van de kaart is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Skraard van de kaart. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Skraard van de kaart onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst tussen Skraard van de kaart en de bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in Skraard van de kaart en/of op het terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden danwel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden.

Munten

Het is niet mogelijk om drank te betalen met geld, het gebruik van munten is verplicht. Gekochte munten worden niet retour genomen.

Bewaking

Het terrein is te betreden op eigen risico. Er word beveiligd door opgeleide beveiligers en er zal op meerdere bovenstaande punten worden gehandhaafd.

Duurzaam Feest vieren
In het kader van duurzaamheid gebruiken wij als organisatie gerecyclede rPET drinkbekers, en wij vragen u met respect met deze bekers om te gaan en deze indien mogelijk zoveel mogelijk in de daarvoor bedoelde afvalbakken te deponeren. De organisatie en haar vrijwilligers zullen hier ook op controleren, en indien nodig afval opruimen.
Vervoer naar en van het Festivalterrein vragen wij u per fiets, of elektrisch voertuig te doen, daar waar ook wij moeten meedenken aan een duurzame toekomst. Voor de fietsers is hier ook een ruim parkeervak bij het Dorpshuis op het terras, wij vragen u dan ook om daar gebruik van te maken.
Onze flyers en posters zullen vanaf heden ook niet meer fysiek worden uitgeprint, maar enkel via online wegen worden deze gedeeld.
Wij vragen onze bezoekers daarom ook om deze zo veel mogelijk via de sociale kanalen te delen.